Informace o zpracování osobních údajů


1. Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby

Provozovatelem osobních údajů je společnost Vladimír Kočnar - ARA, se sídlem Slnečná 33, 90201 Pezinok, IČO 30037191, číslo živnostenského listu: cj: Ze 1342/1992 / P, číslo živnostenského rejstříku: 107-5442 (dále jen "ARA" ), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže. Společnost ARA je zastoupena Vladimírem Kočnarom, e-mailová adresa ara@stonline.sk, telefonní číslo 0917/820377

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:


a) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost ARA zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti ARA), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci. Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ARA je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti ARA.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

• kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,

• externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti ARA.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b) Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Společnost ARA zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu. Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a běhu záruční lhůty na dodané zboží.

c) Nezávazná objednávka zboží

Společnost ARA zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

d) Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Společnost ARA zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednaném zboží. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

• kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží.

e) Registrace a provoz e-shopu

Společnost ARA zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

f) Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost ARA zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné pro poskytnutí podpory.

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

g) Řešení stížností zákazníků

Společnost ARA zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

h) Uplatňování nároků společnosti ARA

Společnost ARA zpracovává pro účely nároků společnosti ARA následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností ARA, údaje uvedené v žalobě proti společnosti ARA, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti ARA.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti ARA. Oprávněným zájmem společnosti ARA je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti ARA.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti ARA uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky

i) Plnění zákonných povinností společnosti ARA

Společnost ARA zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až h) za účelem plnění zákonných povinností společnosti ARA. Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové).

Zpracování osobních údajů společností ARA je nezbytné k plnění zákonných povinností společností ARA.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotyčné osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů.

Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti ARA:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,

b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo

c) telefonicky na výše uvedeném čísle.

d). Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.